نشريه نت

مجله نگهداري وتعمير(نت) به منظور ارتقاء دانش و فرهنگ نت و استفاده درست از ماشين ها و تجهيزات سازماني و شخصي در جامعه تهيه و منتشر مي شود. اين مجله سعي دارد موضوعات فني را با زبان ساده وطنز، و به کمک تصاوير کميک، به کاربرهای ماشين ها و سرويسکارها منتقل کند.